Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MALUCHITY.PL
z dnia 24.02.2015 r.

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Serwis Maluchity.pl jest sklepem internetowym (dalej „Sklep") dostępnym pod adresem strony internetowej www.maluchity.pl, należącym do Edyty Kuś prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą STUDIO INDIVIDUAL Kuś Edyta, ul. Sumińska 82, 44-290 Jejkowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 642-296-50-59, REGON: 241329578, telefon: 782-451-625, e-mail: biuro@maluchity.pl (dalej „Sprzedawca" /„Administrator")
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel naklejkami i fototapetami (dalej „Produkt"), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
3. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania umów sprzedaży przez Sprzedawcę, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Prezentowane na stronie Sklepu Produkty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
6. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT - firma nie jest płatnikiem VAT.

 

ROZDZIAŁ II DEFINICJE

§ 2.

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1) Sklep - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.maluchity.pl w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość,
2) Klient – oznacza osobę fizyczną (dalej „Konsument"), osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Przedsiębiorca"), korzystającą ze Sklepu,
3) Produkt – oznacza wszelkiego rodzaju naklejki i fototapety wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta. Rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
4) Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Klienta, panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez Administratora, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami,
5) Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia.

ROZDZIAŁ III UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3.

 

Do korzystania ze Sklepu, konieczne jest posiadanie oprogramowania, w szczególności:
1) przeglądarki internetowej typu MozilaFirefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
2) minimalnej rozdzielczości ekranu monitora 1024x768 pikseli,
3) połączenia z siecią Internet,
4) aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,
5) włączonej obsługi JavaScript oraz plików Cookies.


§ 4.

1. W celu skorzystania ze Sklepu, Klient musi dokonać rejestracji w Sklepie w wyniku czego zostanie utworzone Konto.
2. Konto jest zakładane równocześnie ze złożeniem zamówienia. W celu utworzenia Konta w Sklepie, należy wypełnić formularz z danymi zamawiającego (dalej „Formularz rejestracyjny"), który pojawi się w trakcie składania zamówienia.
3. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) firmę;
c) adres poczty elektronicznej e-mail;
d) numer telefonu;
e) nr domu;
f) nr lokalu;
g) kod pocztowy;
h) miejscowość;
i) unikalne hasło.

§ 5.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie zostaje zawarta w momencie założenia przez Klienta Konta o którym mowa w § 4 ust 2. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Klient poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
a) zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
b) zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w rozdziale IX niniejszego Regulaminu oraz pod Formularzem rejestracyjnym.
3. Klient może w każdym czasie zakończyć korzystanie z usług świadczonych na jego rzecz przez Sprzedawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Klienta Konta ze Sklepu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Usunięcie Konta następuje poprzez przesłanie przez Klienta dyspozycji na adres poczty elektronicznej e-mail biuro@maluchity.pl. Po usunięciu Konta, Klient otrzyma potwierdzenie jego usunięcia.
5. Sklep jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6. Prowadzenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

ROZDZIAŁ IV PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§6.

1. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta oraz dokonaniem płatności z zastrzeżeniem ust.2.
2. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia.

§7.

1. Klient może składać Zamówienie za pomocą koszyka zamówień dostępnego w Sklepie.
2. W celu złożenia w Sklepie Zamówienia za pomocą koszyka zamówień, Klient powinien wykonać następujące czynności:
a) wybrać Produkt, rozmiar, odbicie lustrzane (tak/nie), rodzaj (mat/błyszcząca/wielokrotnego użytku), ilość sztuk i na koniec użyć przycisku „DODAJ DO KOSZYKA";
b) przejść do Koszyka zamówień znajdującego się pod przyciskiem „TWOJE ZAKUPY";
c) wybrać sposób dostawy i formę płatności;
d) dokonać rejestracji Konta poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego albo zalogować się na swoje Konto;
e) na koniec należy użyć przycisku „KONTYNUUJ";
f) po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy, oraz informacją dot. wybranej formy dostawy oraz sposobu płatności.
3. Dane osobowe, niezbędne do złożenia zamówienia:
a) imię i nazwisko Klienta;
b) firma;
c) adres poczty elektronicznej e-mail;
d) ulica;
e) nr domu;
f) nr lokalu;
g) kod pocztowy;
h) miejscowość;
i) nr telefonu.
4. Sprzedawca do każdego Zamówienia dołącza paragon lub na życzenie fakturę bez VAT.

§9.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

2. Zamówienia złożone przed zmianą o której mowa w ust 1 powyżej, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Nie dotyczy to Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§10.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem.
2. Z zastrzeżeniem Zamówień opłacanych za pobraniem, Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą z zastrzeżenie ust. 3 pkt 1.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:
1) ustalania indywidualnie z Klientem terminu opłacenia Zamówienia.
2) usunięcia Konta w przypadku nie opłacenia przez Klienta 3 kolejnych Zamówień.
4. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Sprzedawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie.

ROZDZIAŁ V PŁATNOŚCI

§11.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Produkt:
1) przelew zwykły na rachunek w mBank 74 1140 2004 0000 3302 7502 5312;
2) opłata za pobraniem/przy odbiorze;
3) przelew online;
2. Obsługę przelewów online prowadzi PayU.pl – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

ROZDZIAŁ VI DOSTAWA

§12.

1. Sprzedawca oświadcza, iż zamówiony Produkt zostanie wysyłana do Klienta w możliwie jak najszybszym czasie jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o której mowa §6.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu, o czym każdorazowo poinformuje Klienta.
3. Przewidywany termin dostarczenia do Klienta zamówionego Produktu to 24 godziny od wysłania Produktu przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca poinformuje każdorazowo drogą elektroniczną Klienta o wysyłce zamówionego Produktu.

§13.

1. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionego, opłaconego i wysłanego Produktu, Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Klientem może ponownie przesłać Produkt do Klienta na jego koszt.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty na którą składa się koszt odesłania Produktu do Sprzedającego w wyniku nie odebrania go przez Klienta oraz koszt ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem podanym w § 14 ust. 4 i 7.


§14.


1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia Produktu z pośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia.
2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia Produktu w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:
1) przesyłka kurierska,
2) przesyłka kurierska pobraniowa.
4. Podstawowy koszt dostawy Produktu jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz formy płatności i wynosi przy:
1) przesyłce kurierskiej i płatności przelewem zwykłym lub przelewem online - 19,90 PLN;
2) przesyłce kurierskiej i płatności pobraniowej – 22,90 PLN.
6. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce „Płatność i dostawa".
7. Ostateczny koszty wysyłki zależy od wagi oraz rozmiarów Produktu. Klient jest każdorazowo informowany o koszcie wysyłki podczas składania Zmówienia.

 


ROZDZIAŁ VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§15.Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ze względu na to, iż Produkt zamawiany w Sklepie jest każdorazowo produkowany według indywidulanej specyfikacji Konsumenta.ROZDZIAŁ VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§16.Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Produktu, o których Konsument wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Produktu.


§17.Sprzedawca oświadcza, iż Produkty obejmujące druk np. na płótnie czy też innym materiale, a także plakaty, fototapety i zdjęcia, mogą mieć nieznaczne odstępstwa kolorów, formatów, jakości papieru, w porównaniu z Produktami wzorcowymi przedstawionymi Klientowi na stronie Sklepu i nie stanowi to o niezgodności Produktu z umową sprzedaży.


§18.1. Sprawdzenia jakości dostarczonego Produktu, należy dokonać przed jego montażem.
2. Produkty dostępne w Sklepie wymagające montażu powinny zostać zmontowane przez specjalistę posiadającego stosowną wiedzę i doświadczenie, zgodnie z instrukcją dostępną w zakładce „Montaż naklejek i fototapet".


§19.1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail : biuro@maluchity.pl.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).
3. Reklamacja nie przysługuje z tytułu nieprawidłowego montażu Produktu w przypadku nie zachowania przez Klienta wymagań o których mowa w § 18.
4. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego lub niezgodnego z umową montażu Produktu nie są podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
5. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu 782-451-625
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z Produktem.
7. Reklamowany Produkt należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu.
8. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
9. Ograniczenie wskazane w ust. 8 nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub dokonał usunięcia wady.
10. Konsument może żądać usunięcia wady Produktu na wolny od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
12. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.
13. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.
14. W przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.


§20.


W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.


ROZDZIAŁ IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§21.


1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.


1. Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci" - > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Konsumenta.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


§23.


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
2. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu było lub mogło stać się nieważne, ważność całego Regulaminu pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Sprzedawca zastąpi nieważne postanowienie Regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.
3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.
4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie wraz z informacją o ich dokonaniu.
5. Administrator podczas logowania na Konto przedstawi Klientowi nową wersję Regulaminu do akceptacji.
6. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Klient powinien wybrać opcję „NIE AKCEPTUJĘ", w momencie wyświetlenia mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz niezwłocznie powiadomić Administratora o swojej decyzji.
9. Nie zaakceptowanie nowej wersji Regulaminu wiąże się ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

 

§24.


1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie.


STUDIO INDIVIDUAL i serwis maluchity.pl gwarantuje właściwą jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania, nie odpowiada również za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w regulaminie informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Informacje i zalecenia podane w regulaminie i instrukcji są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Twoje zakupy:

0 sztuk  |  0.00 zł

Zobacz koszyk